תקציב הכלה והשתלבות-דיווח ביצוע

במסגרת התקצוב החדש של הכלה והשתלבות התקבל תקצוב של עד 50% מהיקף התקצוב.

על מנת לקבל את מלוא התקצוב עבור שנה"ל תשע"ט, יש להגיש דוחות ביצוע,

חתומים על ידי מורשה חתימה ברשות (גזבר/מנכ"ל)

לאגף בכיר יישום חוק החינוך ההכלה וההשתלבות

תאריך הגשת דוחות הביצוע האפשריים:

עד 15.9.19 – התקצוב יתקבל במית"ר אוקטובר

עד ה 10.11.19 – התקצוב יתקבל במית"ר דצמבר

יובהר כי, משרד החינוך יבצע התחשבנות סופית (השלמת תשלום/קיזוז)

במועד האחרון בשנה זו עד 29.12.19 .

הרשויות/בעלויות נדרשים להעביר את הדיווחים הסופיים עד ליום 10.11.19

פרטים נוספים בקול הקורא

בנוסף מומלץ להיערך לשנה"ל תש"פ ולהכין אומדן תקציבי לתקצוב רכיב זה,

התקצוב הינו נגזרת של מספר תלמידי החינוך הרגיל בבתי הספר כפול הסכום לתקצוב על פי מדד הטיפוח הבית ספרי.