תקציב שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

משרד החינוך נערך להרחבת מנעד המענים להכלה והשתלבות תלמידים עם צרכים מיוחדים בבתי הספר, כחלק מהרפורמה שיישומה יחל בשנת תש"פ.
החל משנה"ל תשע"ט מקבלים בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים סל שקלי שיסייע בהכלת תלמידים ושילובם.

המשרד פרסם קול קורא המפרט את עיקרי התכנית והקריטריונים הנדרשים לקבלת התקצוב.

בנוסף, פרסם המשרד מסמך דוח ביצוע לתכנית על מנת שתקצוב הנושא לא יקוזז לחשבון הרשות המקומית.

עיקרי התכנית:

• אוכלוסיית היעד- כל בתי הספר שאינם מוסדות לחינוך מיוחד.

• מענה לכלל הגורמים הרלוונטיים: צוותי החינוך, התלמידים וההורים.

• התקציב יחושב פר תלמיד לפי מדד הטיפוח הבית ספרי ומספר התלמידים בבית הספר.

• המשרד העביר תשלום מקדמה במהלך חודש 12/2018 בגובה 20% מהיקף הפעילות השנתי.

המשרד עתיד להשלים מקדמה עד לגובה 50% מהיקף הפעילות השנתי המאושר

לרשות/בעלות בגין מוסדות שיגישו תכנית עבודה.

משרד החינוך יעביר את השלמת התשלום ל – 100% לפי דיווח הרשות.