עדכונים חשובים בתכנית ניצנים

1. ניצנים שוטף – בבדיקה שערכנו עלה כי מוסדות רבים לא מסונכרנים עם נתוני משרד החינוך (סטטוס רישוי ומספרי תלמידים),
כך לדוגמא:
 1.1 מוסדות אשר קיבלו רישיון מאוחר לא מופיעים בבקשות התשלום (בהתאם לקול קורא)
 1.2 מוסדות עם כמות תלמידים במערכת אחת של משרד החינוך לא מסונכרנים עם מערכת הצהרונים.
רכז התוכנית לא יכול לדווח על מוסדות אלה אלא אם יבצע טיפול ממוקד עם כל הניירת הדרושה למול משרד החינוך. 
ללא טיפול בנושא זה הבעלות חשופה להפסד תקציבים גדול!
2. בקשות ל"ילדי השלמה" יש להעביר לועדת חריגים בהקדם תוך חישוב ובדיקה של הממוצע הרשותי בכל שלבי הגיל.
3. ניצנים בחופשות – יש לבצע התחשבנות עם המפעילים בהתאם לנתוני דוח הביצוע הכספי לחופשת חנוכה.