בחירת גורם מפעיל לחטיבה עליונה

משרד הפנים פרסם עדכון להנחיות בנושא בחירת גורם מפעיל לחטיבה עליונה במסגרת  חוזר מנכ"ל 04.2019

להלן עיקרי השינוים לעומת החוזר הקודם

 1. מומלץ להיערך לפרסום המכרז לפחות שנה מראש כדי לאפשר התארגנות נכונה וחפיפה סדורה
 1. המפעיל לא יוכל לקבל זכות הפעלה רק על חטיבות ביניים עצמאיות . רק כמדובר בבית ספר מקיף יקבל המפעיל זכות הפעלה על חטיבת הביניים בכ הקשור להעסקת עובדי  מינהל.
 1. הרשות המקומית תתחייב להעביר למפעיל את השתתפותה בעלויות החינוך , לרבות חטיבות ביניים שמסגרת בתי ספר מקיפים שיכללו:
 • השלמה נורמטיבית של עלות העסקתם של עובדי המינהל.
 • השתתפות באחזקה שוטפת של שירותים, תוך השלמה נורמטיבית של תקציבי משרד החינוך לרבות אגרות שכפול, חומרים שוטפים וחומרי מדע וטכנולוגיה .
 • תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה בשלוש השנים האחרונות, בהצמדה למספר התלמידים בבית .
 • מענה לכל ההוצאות הנדרשות כדי שהבעלות תוכל לעמוד בסטנדרטים הנדרשים לרישוי בית הספר בכל הנוגע להיבטי בטיחות ובריאות.
 • תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים קיום תקין של שגרת הלימודים.
 1. משרד החינוך לא יאשר העברת בעלות במסגרת מכרז ללא השתתפות הרשות המקומית
 1. המפעיל לא יגבה תקורה על התקציבים המועברים לחטיבות הביניים, תשלומי הורים ותוספות תקציביות שאינן בבסיס התקן של בית הספר
 1. מרכיב האיכות במכרז יהיה 85% ( במקום 90% לפני כן) ומרכיב המחיר יעמוד על 15%.
 1. 50% יוקצו עפ"י מוון של משרד החינוך ( במקום 35% לפני כן) ויבוטל ניקוד בגין האקלים החינוכי . יתר הפרמטרים יהיו ללא שינוי.