חטיבה עליונה

כללי התקצוב של החטיבה העליונה מתוארים בצורה במפורטת בחוברת של משרד החינוך "מערכת שכר לימוד לבתי ספר עיוניים וטכנולוגיים", אשר מתעדכנת מדי שנת לימודים בקישור הבא.

פרופיל המוסד:

עפ"י הנחיות משרד החינוך על הבעלות לדווח על כלל המורים המועסקים על ידה ,לרבות בשעות מעבר לתקן של משרד החינוך. פרופיל המוסד הוא ממוצע משוקלל של ותק המורים המועסקים במוסד. משרד החינוך מבצע מדי תקופה ביקורת שמשווה בין המורים שמועסקים בפועל בבית הספר לבין דיווחי המצבת.

רמת שירות המוסד:

על כל מוסד לדווח על מרכיבי רמת שירות באמצעות מערכת רמת שירות ולהעביר לאחר מכן חוות דעת רואה חשבון. כמו כן, יש לצרף אישורים של העסקת יועץ חינוכי ורכז חינוך חברתי החתומים ע"י הפיקוח. ככלל מרכיבי רמת השירות הם:

• מפעיל ציוד אורקולי
• מתאם מחשוב
• טכנאי מעבדת מדעים
• טכנאי מעבדת מחשבים
• ספרן
• יועץ חינוכי
• רכז חינוך חברתי
• הוצאות חברה
• השקעות במעבדות טכנולוגיות
• ימי טיולים

טיפול בשגויים:

נתוני התלמידים הנקלטים ע"י בית הספר נשאבים ע"י משרד החינוך באמצעות ממשק שכולל מספר בקרות. על הבעלות לוודא שכל התלמידים הקלוטים נשאבו והועברו לתקצוב. לשם כך יש לבצע הצלבה בין דו"חות התלמידים ממערכת מנב"ס (מנהלי בתי הספר) לבין המית"ר ולזהות פערים. כאשר מאתרים תלמידים אשר לא נקלטו יש לבדוק מה הסיבה לשגיאה ולטפל בהתאם.