הפעלת בתי ספר על יסודיים ע"י רשתות

משרדנו מתמחה בבדיקת התחשבנות בין הרשות המקומית לבין רשת שמפעילה בתי ספר על יסודיים בתחומה.

תחומי הבדיקה העיקריים הם כדלקמן:

  1.  בניה וליווי מכרז להפעלת בתי ספר על ידי רשתות בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 09.2016
  2. בדיקת התחשבנות עם הרשת המפעילה, לרבות:

א. בדיקת חישוב תקורה רשתית.

ב. בדיקת הקצאת שעות תקן.

ג. בדיקה ואימות סעיפי ההוצאות והכנסות.

ד. ניתוח תקציב מול ביצוע.