הסעות

חינוך רגיל

קריטריון המרחק – 2 ק"מ עד כיתה ה' ו-3 ק"מ מכיתה ה' ואילך. מדידת המרחק מתבצעת באמצעות מערכת GIS אשר מודדת מרחק בין מקום המגורים של התלמיד לבין מוסד הלימודים אליו הוא משויך עפ"י מיפוי. המדידה מתבצעת עפ"י מרחק ההליכה הקצר ביותר.

התקצוב הוא פר-קפיטא עפ"י תעריף שקובע משרד החינוך עבור כל רשות. שיעורי ההשתתפות הינם:

• 50% רשות מקבלת מענק
• 40% רשות נטול מענק
• 85% מועצות אזוריות
• 80% רשויות במדד החדש
• 90% רשויות קו האימות

בתחילת השנה מערכת "הסעות-נט" מציגה רשימת ילדים, שעומדים בקריטריון המרחק בתור "רשימת מומלצים להסעה" ועל הרשות המקומית לדווח מי מבין התלמידים המומלצים מוסע בפועל.

חינוך מיוחד

ההסעות בחינוך המיוחד מתוקצבות בשיטת פר מסלול, כאשר מחיר המסלול נקבע עפ"י מכרז שערכה הרשות המקומית בכפוף למגבלת מחיר מקסימום. מגבלת מחיר מקסימום משמעותה שכאשר מחיר המכרז החדש עולה על המכרז הקודם, משרד החינוך לא מכיר במחיר החדש. שיעורי ההשתתפות הם:

• 50% רשות מקבלת מענק
• 40% רשות נטול מענק
• 85% מועצות אזוריות
• 80% רשויות במדד החדש
• 90% רשויות קו האימות

הדיווח מתבצע באמצעות מערכת "הסעות-נט" ונבדק לאחר מכן ע"י המחוז. יש לשים לב כי יש לדווח בנפרד מסלולים של הסעות בחופשות.

ליווי הסעות

תלמידי חינוך מיוחד בלקויות מסוימות זכאים לתקצוב בגין מלווה. (ההשתתפות של משרד החינוך הינה קבועה ועומדת על כ-809 ₪ לחודש נכון לשנה"ל תשע"ז). על הרשות לדווח על התלמידים המלווים באמצעות מערכת "הסעות-נט".