רמת שירות ומצבת עו"ה לתשע"ח – דיווח עשוי שלא להתבצע בזמן

עקב תקלות רבות במערכת עוש"ר ובתהליך העברת הממשק, נראה כי הבעלויות לא תוכלנה לעמוד במועד האחרון לדיווח מצבת עובדי הוראה ורמת שירות לשנה"ל תשע"ח – 31/01/2018.
לאור זאת פנינו למר אבי קמינסקי , יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך, ולגב' עירית אביבי , יו"ר וועדת החינוך של איגוד הגזברים, ע"מ לטפל בנושא באופן רוחבי בשם כל הרשויות המקומיות מול משרד החינוך.
הנושא נמצא בבירור החברה אל מול כלל בעלי התפקידים הרלוונטיים במשרד החינוך.