חישוב פדיון ימי מחלה

השיפוי לבעלויות הינו אך ורק עבור ימי מחלה בלתי מנוצלים של עובדי הוראה (מורים, מנהלים וסגנים) העובדים בפועל בהוראה בבתי הספר ואשר פרשו מהבעלויות בעת ששימשו כעובדי הוראה.
שיפוי בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים עבור שנות העבודה עד לתאריך הקבוע בחוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004. עבודה לאחר גיל הפרישה אינה מזכה בצבירת ימי מחלה לצורך שיפוי/פדיון.

השיפוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו יינתן במקרים הבאים:
• בפרישה לגמלאות של עובד הוראה בגיל שאינו נמוך מגיל 55 בהתאם לקריטריונים לזכאות הקבועים בהסכמים הקיבוציים והמפורטים בתקנון שירות עובדי ההוראה (פרק 1.2.5).

• עובד הוראה שהגיע לגיל 55 עד 31 בדצמבר ופרש לגמלאות ב- 1 בספטמבר הסמוך ליום הולדתו ה- 55, יהיה זכאי לפיצוי בעד ימי המחלה שלא נוצלו.

• בפרישה מוקדמת לגמלאות מחמת מצב בריאותי לקוי, נכות או מחלה, על פי קביעת "ועדה רפואית מוסמכת"; ועדה רפואית של קרנות הפנסיה הפוסלת את עובד ההוראה מהמשך עבודתו, הבעלות תשופה גם אם לעובד טרם מלאו 55 שנה.

במקרים הנ"ל על הבעלות להמציא אישור מטעם קרן הפנסיה על מועד תחילת קבלת
הקצבה.

• במקרה של פטירה לאחר תקופת שירות של 5 שנים לפחות, במעמד קבוע או זמני ועובד ההוראה השאיר שאירים כמשמעותם בחוק הגמלאות או בתקנות, השיפוי במקרה זה ישולם לשאירים בלבד (עם המצאת צו ירושה).

בהתאם להסכם השכר מיום 11/05/1993 ניתן לגרור ימי מחלה של עובדי הוראה המועברים מבעלות לבעלות לצורך מתן שיפוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו בכפיפות לקריטריונים המפורטים בנוהל "שיפוי ימי מחלה" של משרד החינוך.
משרדנו מחשב את גובה השיפוי לפדיון ימי המחלה בהתאם לקריטריונים המפורטים בנוהל וכן בהתאם לרכיבי השכר לצורך חישוב גובה השיפוי.