הצלבת כח אדם בהוראה

נתוני היקף המשרה של עו"ה מתקבלים במשרד לאחר הזנת הנתונים למערכת עוש"ר מידי שנה כמצבת עו"ה. באמצעות נתונים אלו, המשרד מפיק דוח נתוני כ"א המפרט בו את רשימת עו"ה, נתוני ההשכלה, ותק וגמולים והיקף משרה של כל עו"ה.
בהתאם לדוח המופק, משרד החינוך מחשב פרופיל מורים המבטא את הממוצע המשוקלל של שנות הוותק של עו"ה בביה"ס, של רמת השכלתם והיקף משרתם.
המשרד קובע מהי עלות שעת ההוראה (בש"ח) על-פי הפרופיל והעלות מתעדכנת כמידי שנה.
ככל שהפרופיל של ביה"ס גבוה יותר, כך גדלה עלות שעת ההוראה בו ועקב כך גם התקציב שהמשרד מקצה עבורו.
משרדנו מבצע בדיקת הלימה של נתוני עו"ה בתלוש השכר המשולם על ידי הרשות מול נתוני עו"ה המופקים בדוח נתוני כ"א המפורט לעיל.
הדוח מציג פערי תשלומי שכר ביתר/בחסר עקב אי הלימה בין נתוני העו"ה. יודגש כי חשיבות הבדיקה הינה כדלקמן:
• הצפת פערי תשלומי השכר לעו"ה
• השפעת הפערים על פרופיל המורים
• בדיקה "מקדימה" לביקורות פרופיל מורים של משרד החינוך.