קליטה של תלמידים עולים ותושבים חוזרים לתשע"ח

קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים בשנת הלימודים ה-תשע"ח:

תלמידים עולים חדשים ותלמידים תושבים חוזרים בכל טווח הגילים מגיעים לישראל
ממגוון גדול של מדינות במהלך כל שנת הלימודים.

מערכת החינוך היא מקום המפגש של התלמידים העולים ושל משפחותיהם עם החברה הישראלית.
היערכות נכונה של בתי הספר לקליטת העולים והתושבים החוזרים תשפר את תהליכי
הקליטה והשילוב שלהם בהיבטים הלימודיים והחברתיים ובפיתוח וביסוס זהותם
היהודית-ישראלית.

(-) תלמיד עולה – תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לישראל לפי חוק השבות או חוק הכניסה.
(-) תלמיד אזרח עולה תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים ועלה לישראל.
(-) תלמיד תושב חוזר תלמיד ששהה בחו"ל לפחות – 4 שנות לימוד רצופות.

להלן הנחיות וכלים להיערכות בתי הספר לקליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים.