מרחבי הכלה בבתי הספר

בהמשך לרפורמה בתחום הכלה והשתלבות.
משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות עבור מרחבי הכלה בבתי ספר
בקשות לתמיכה יש להגיש במייל ייעודי
עד ה 1.9.19.

*שחרור הכספים יועבר לרשות כנדרש כנגד המצאת כל המסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל

במשרדנו מחלקה המתמחה בתחום תקציבי פיתוח והגשות תב"רים למשרד החינוך…