מוכר שאינו רשמי

בחינוך המוכש"ר (מוכר שאינו רשמי) מוסדות החינוך הם בבעלות גופים ציבוריים או בבעלות גופים פרטיים (להלן – בעלויות, וביחיד – בעלות), ועובדי ההוראה בהם אינם עובדי מדינה.

המוסדות הללו נהנים ממידה כלשהי של אוטונומיה בתכנית הלימודים, אך משרד החינוך (להלן – המשרד) מפקח על פעילותם ומממן אותם באופן חלקי או מלא.

בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק הפיקוח), ובתקנותיו הסדיר המחוקק את דרכי הפעלתם של מוסדות חינוך מוכש"ר ואת חובתו של המשרד לפקח עליהם.

מהחוק עולה כי פתיחת מוסד חינוך מוכש"ר מותנית בקבלת רישיון.