עדכון בנושא הסעות וליווי למעונות יום שיקומיים

1.הסעות וליווי פעוטות למעונות יום שיקומיים ו- הסעות וליווי למש"ה בגילאי 21 ומעלה למסגרות יום שיקומיים:

לאחרונה, חשבות משרד הרווחה והשירותים החברתיים מפעילה באמצעות משרדי רואי חשבון חיצוניים ביקורות בתחום הסעות וליווי פעוטות למעונות יום שיקומיים והסעות וליווי למש"ה בגילאי 21 ומעלה למסגרות יום שיקומיים. מטרת הביקורת הנה בדיקת הליך ביצוע ההתקשרות עם חברת ההסעות וכן בדיקת דרישות התשלום המוגשות על ידי הרשות למשרד רווחה.

הביקורות מתבססות  על  תקנות העיריות בתחום המכרזים, התשמ"ח – 1987, על הוראת התע"ס 14.8, על חוזר מנכ"ל משרד הרווחה המיוחד מס' 29 והן על חוזר מנכ"ל משרד הרווחה המיוחד מס' 47. כחלק מן הביקורת נדגמים מספר חודשים הן בשנת התקציב 2015 והן בשנת התקציב 2016.  תוצאות הבדיקה בחודשים הנדגמים, יושלכו על כלל החודשים באותה שנת תקציב בה נערכה הביקורת.

בסמכות משרד רואי החשבון, בא כוחו של חשבות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, להורות למשרד הרווחה להפחית רטרואקטיבית את סכומי הכסף אשר התקבלו בגין הסעיפים המצוינים לעיל, ממשרד הרווחה בשנות התקציב המבוקרות

לפיכך, יש להיערך בהתאם לקראת הביקורות הללו ובאם בוצעה ביקורת זו לדעת כיצד להגיב ולבדוק את ממצאי הביקורת נכונה.