ביקורת שכר תקופתית – עובדי קבלן

ביקורת שכר תקופתית של עובדי קבלן בתחום הניקיון והשמירה

משרדנו עורך ביקורת שכר בהתאם לחוק אשר מטרתה לוודא שקבלני כוח אדם הנותנים שירותים למזמין השירות מקיימים הוראות חוקי מגן , הסכמים קיבוציים רלוונטיים וצווי הרחבה לרבות –

• חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א-1951
• חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987
• חוק הגנת השכר תשי"ח-1958
• חוק חופשה שנתית התשי"א-1951
• חוק הודעה לעובד התשס"ב-2002 ועוד.

הבדיקות כוללות קשר ישיר מול הקבלנים ומענה שוטף לרשות בכל הקשור לחוק.
יודגש, כי בהתאם לסעיף 27 (2) בחוק , מזמין השירות יהיה מוגן אם יקפיד על בדיקה תקופתית על ידי בודק שכר מוסמך. להלן ציטוט הדברים מהחוק:

"בתובענה אזרחית בשל הפרת חובה החלה על מזמין השירות לפי הוראות סעיף 25, תהא זו הגנה טובה למזמין השירות אם הוכיח כי מתקיים אחד מאלה:
(2) מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך ועם גילוי ההפרה של החובה עשה ככל שביכולתו לתיקון ההפרה בידי הקבלן…"