בדיקת שכר עקב תלונות עובדים

בהתאם לסעיף 26(א) לחוק:

"מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים של הקבלן המועסקים אצלו, ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה על פגיעה כאמור…. ויידע את עובדיו של הקבלן בדבר דרך זו."

בהתאם לסעיף 26 (ב) לחוק: "לא קבע מזמין השירות דרך למסירת הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או לא יידע את עובדיו של הקבלן בדבר דרך זו, תחול עליו אחריות אזרחית כלפי עובד של הקבלן המועסק אצלו…" (יצוין כי ההדגשה אינה במקור).
על כן, מומלץ לקבוע דרך יעילה מטעם הרשות למסירת הודעה בדבר פגיעה בזכויות עובדי קבלן השירות על ידי העובד וליידע את העובדים בדבר דרך זו. יש לציין במפורש בתלוש העובד את הגורם אליו יוכל לפנות .
היה ועובד קבלן הגיש תלונה באחד מהערוצים שהוצגו בפניו, משרדנו יבדוק את התלונה מול העובד ומול כל אסמכתאות תשלומי השכר ששולמו לו.