הגברת אכיפה ודיני עבודה

בדיקת זכויות עובדי קבלן

ביום ה-19 ביוני , 2012 נכנס לתוקפו "חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב- 2011" (להלן: החוק).
מטרת החוק להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה על-ידי הנהגת הליך מנהלי להטלת עיצום כספי על מעבידים ועל מזמיני שירות.

במקרה שמעסיק או מזמין שירות מפר את ההוראות המפורטות בחוק זה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה.

בהתאם לתוספת ראשונה לחוק, החוק חל על מזמין השירות בשלושת קבלני שירות בתחומים הבאים:
• שמירה ואבטחה;
• ניקיון;
• הסעדה , אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות.

החוק מאפשר:

• אכיפה מנהלית – הטלת עיצום כספי על ידי המפקח מטעם משרד הכלכלה.
• אכיפה אזרחית – הגשת תביעה על ידי העובד נגד מזמין השירות במשפט אזרחי.
• אכיפה פלילית – הגשת כתב אישום גם כנגד מזמין השירות באותה עבירה בה מואשם הקבלן המעסיק את העובד.

סכומי העיצום הכספי נעים בין 2,500 ₪ לבין 35,000 ₪ בהתאם לסוג ההפרה או לסוג המפר. עיצומים כספיים יוטלו בגין הפרתן של הוראות חוקי העבודה, הוראות שבצווי ההרחבה בנושא פנסיה והוראות שבהסכמים קיבוציים בדבר שכר מינימום ענפי.

בנוסף, משרדנו מבצע בדיקת רכיבי המכרז והופעתם כנדרש בחוק להגברת האכיפה ובחינת הצעות הקבלן למכרז בדגש על חישוב רווח קבלני ובדיקת עלות השעה בהתאם לנספח התמחיר , חוקי מגן וצווי ההרחבה.