קול קורא "בתי הספר של החופש הגדול" לשנה"ל תשע"ח

אנו שמחים לבשר שהיום פורסם הקול הקורא לתוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" לשנת תשע"ח.

אנו מזמינים את כל הרשויות להצטרף לתוכנית ולתת מענה חינוכי ואיכותי לתלמידי א'-ג' ביישוב.

מועד סגירת הקול הקורא הוא ב- 30.4.2018

מצ"ב מספר מסמכים:

  • מכתב הזמנה לרשות להצטרף לתוכנית.
  • קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות לשנה"ל תשע"ח עבור התוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" בכיתות א'-ג' בכל הארץ.
  • טופס בקשה והתחייבות להפעלת התוכנית. יש למלא טופס זה, להחתים את ראש הרשות והגזבר ולשלוח כמסמך סרוק  לכתובת lomdimbegadol@education.gov.ilכאמור לא יאוחר מ- 30.4.2018
  • מסמך למילוי- תוכנית רשותית לשנת תשע"ח.
  • מסמך למילוי- תוכנית עבודה בית ספרית לשנת תשע"ח.

     פורמט דוח הביצוע יפורסם בהמשך.

קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות לשנהל תשעח- תוכנית ביהס של החופש הגדול 10-4-18

תכנית עבודה רשותית 10-4-18

תכנית עבודה בית ספרית 10-4-18

חופש גדול א- ג – הזמנה לרשות להצטרף לתכנית – 10-4-18 (1)

חופש גדול – א-ג – טופס בקשה והתחייבות הרשות – 10-4-18